การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่เข้ามาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว มาลงทะเบียนฯ
***โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้***
1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2) ทะเบียนบ้าน
3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)
**ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายใน 30 กันยายน 2566 (มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 1 ปี)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 042-099937 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด