การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว สามารถมายื่นลงทะเบียนฯ

***โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้***

1) บัตรประจำตัวคนพิการ

2) ทะเบียนบ้าน

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร)

4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)

**คนพิการสามารถมาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 042-099937 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด