อบต.กกปลาซิวร่วมกับ รพ.สต.กกปลาซิว อสม.บ้านนาเจริญ ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

อบต.กกปลาซิวร่วมกับ รพ.สต.กกปลาซิว อสม.บ้านนาเจริญ ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

อบต.กกปลาซิวร่วมกับ รพ.สต.กกปลาซิว อสม.บ้านนาเจริญ ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย