ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link : โครงสร้างการบริหารงาน
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
Link : ข้อมูลผู้บริหาร
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link : อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
Link : ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อ : 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Link : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 8.Q&A
Link : Q&A
หัวข้อ : 9.Social Network
Link : Social Network
หัวข้อ : 10.นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
Link : นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
หัวข้อ : 11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
Link : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
หัวข้อ : 12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
Link : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Link : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Link : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อ : 17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Link : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อ : 18.E-Service
Link : E-Service
หัวข้อ : 19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Link : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 20.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Link : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หัวข้อ : 22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
Link : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
หัวข้อ : 23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 25.หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link : หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Link : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 27.แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 28.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อ : 31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policg การปฏิบัติหน้าที่
Link : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policg การปฏิบัติหน้าที่
หัวข้อ : 32.การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policg
Link : การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policg
หัวข้อ : 33.รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policg
Link : รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policg
หัวข้อ : 34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
Link : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
หัวข้อ : 35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อ : 37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
Link : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 39.ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Link : ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ : 40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
Link : การขับเคลื่อนจริยธรรม
หัวข้อ : 41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Link : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน