ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link : โครงสร้างการบริหารงาน
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
Link : ข้อมูลผู้บริหาร
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link : อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.ข้อมูลการติดต่อ
Link : ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อ : 5.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 6..Q&A
Link : Q&A
หัวข้อ : 7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
หัวข้อ : 8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
Link : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
หัวข้อ : 9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Link : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หัวข้อ : 11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
Link : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
หัวข้อ : 12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อ : 13.E-Service
Link : E-Service
หัวข้อ : 14.รายการการจัดซี้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link : รายการการจัดซี้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Link : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อ : 18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Link :   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Link :   ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ : 21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
Link :   การขับเคลื่อนจริยธรรม
หัวข้อ : 22.แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 23.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 24.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อ : 26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policg การปฏิบัติหน้าที่
Link : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policg การปฏิบัติหน้าที่
หัวข้อ : 27.การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policg
Link : การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policg
หัวข้อ : 28.รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policg
Link : รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policg
หัวข้อ : 29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
Link : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หัวข้อ : 30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
Link : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
หัวข้อ : 31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
Link : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 32.แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
Link : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อ : 33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Link : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
หัวข้อ : 34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน