[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/a.1545263249120650/2619084471738517
การประชุมสภาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2582471355399829/2582470788733219
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 15/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ เข้าชม/Comment 15/0 ]
55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 39/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักอาสาบริบาลท้องถิ่น
    ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักอาสาบริบาลท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 43/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 358/0 ]
การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52
     การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 361/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 368/0 ]
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32
     การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 335/0 ]
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
     การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ หน้า 10 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 395/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 125/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 316/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 351/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 456/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 513/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 570/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยแพง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงที่ดินนายประเสริฐ ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 21 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
การสะสมทุนต่อยอด (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
ศึกษาวิชาทุน (อ่าน 72 / ตอบ 0 )
วางเดิมพันเงินเกมส์ (อ่าน 77 / ตอบ 0 )
สอนลงทุน (อ่าน 65 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

    ip ของคุณ คือ 3.228.10.17
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  56 ip
  เมื่อวาน
  70 ip
  เดือนนี้
  2790 ip
  เดือนที่แล้ว
  3854 ip
  ปีนี้
  23291 ip
  ทั้งหมด
  76591 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

  http://www.admincourt.go.th/
  สาระดีๆ จากศาลปกครอง

  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong