[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/a.1545263249120650/2619084471738517
การประชุมสภาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2582471355399829/2582470788733219
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ เข้าชม/Comment 119/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 254/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ เข้าชม/Comment 203/0 ]
55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 158/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
     การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ หน้า 10 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 449/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 446/0 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : pituk
[ เข้าชม/Comment 352/1 ]
การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ หน้า 16
     การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ หน้า 16 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 352/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 423/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 190/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 388/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 422/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 515/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 576/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 645/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ซ.ศาลาไทย ม.6 บ.โพนแพง
http://www.kokplasiew.go.th/
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยแพง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาไฟฟ้า บ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563
แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบ สขร.เดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
 
ดูทั้งหมด ..  

อบรมขายของออนไลน์ที่ไหนดี 0819775530 เราไปเรียนที่อุบลเทรนนิ่งสอนโดยอาจารย์มนัส ได้ความรู้และวิธีการทำตลาดขายสินค้าได้ง่ายๆ โดยเฉพาะวิชาจับเสือมือเปล่า (อ่าน 83 / ตอบ 3 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 110 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 138 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 111 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 100 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 110 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 118 / ตอบ 0 )
การสะสมทุนต่อยอด (อ่าน 167 / ตอบ 0 )
ศึกษาวิชาทุน (อ่าน 170 / ตอบ 0 )
วางเดิมพันเงินเกมส์ (อ่าน 167 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << มกราคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

    ip ของคุณ คือ 3.239.51.78
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  197 ip
  เมื่อวาน
  350 ip
  เดือนนี้
  5864 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  5864 ip
  ทั้งหมด
  97340 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

  http://www.admincourt.go.th/
  สาระดีๆ จากศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/
  สำนักงาน ปปช.

  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong