[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797864863860476/2797864503860512/
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนและประชาคมระดับชุมชน/ตำบล ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797859820527647/2797859350527694/
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2728961424084154/2728959947417635
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/a.1545263249120650/2619084471738517
การประชุมสภาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2582471355399829/2582470788733219
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 49/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 51/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรื่อง [ เข้าชม/Comment 61/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ เข้าชม/Comment 261/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
     การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ หน้า 10 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 531/0 ]
การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา หน้า 22
     การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา หน้า 22 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 492/0 ]
การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ หน้า 48
     การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ หน้า 48 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : admin
[ เข้าชม/Comment 500/1 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 522/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 1 / มิ.ย. / 2559
[ เข้าชม/Comment 534/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 277/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 475/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 516/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 601/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 661/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 738/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว – แก้งยาว หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง จ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยศาลาไทย คุ้มน้ำพุ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ (ระยะที่ ๖) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหว
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๖๓
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 4089 สกลนคร (รถกู้ชีพ)
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องวัดความสูงของต้นไม้ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

อยากมีเงินแสนต้องขายแบบนี้ (อ่าน 48 / ตอบ 0 )
ขายส่งเสื้อผ้าผู้หญิง (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น sdsf (อ่าน 66 / ตอบ 0 )
การเลือกตั้งภายในองค์กร (อ่าน 64 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 62 / ตอบ 0 )
การศึกษาการลงทุน (อ่าน 62 / ตอบ 0 )
อบรมขายของออนไลน์ที่ไหนดี 0819775530 เราไปเรียนที่อุบลเทรนนิ่งสอนโดยอาจารย์มนัส ได้ความรู้และวิธีการทำตลาดขายสินค้าได้ง่ายๆ โดยเฉพาะวิชาจับเสือมือเปล่า (อ่าน 219 / ตอบ 6 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 223 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 239 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 215 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << พฤษภาคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

    ip ของคุณ คือ 3.92.96.236
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  21 ip
  เมื่อวาน
  136 ip
  เดือนนี้
  1986 ip
  เดือนที่แล้ว
  6289 ip
  ปีนี้
  31012 ip
  ทั้งหมด
  122488 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

  http://www.admincourt.go.th/
  สาระดีๆ จากศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/
  สำนักงาน ปปช.

  o1 โครงสร้าง
  o2 ข้อมุลผู้บริหาร
  o3 อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฏหมายที่เกี่่ยวข้อง
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  o8 Q&A
  o9 Social Network
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินประจำปี
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  o14 คู่มื่อหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E - Service
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  o29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  o40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong